Blokowanie dokumentów

/NS_blok/

Moduł blokujący możliwość zmiany dokumentów magazynowych i kasowych wystawionych w dniach poprzednich. Blokada dotyczy tylko wybranych użytkowników Subiekta.

Moduł może pracować w dwóch trybach: ręcznym i automatycznym. W trybie ręcznym uprawniona osoba sama uruchamia moduł i podaje datę graniczną blokady. W drugim trybie, dokumenty blokowane są w sposób automatyczny - bez konieczności ingerencji użytkownika. W konfiguracji ustalamy do ilu dni wstecz ma być wykonywana blokada.

Cena rozszerzenia: 180 zł

 

 

 

Raport Bankowy.

/NS_bnk/

Raport bankowy. Zestawienie pokazuje stan poprzedni, przychody, rozchody i stan końcowy. Można analizować wszystkie konta bankowe lub tylko wybrane. Można zdefiniować BO dla poszczególnych banków !

Cena rozszerzenia: 130 zł

 

 

Sprzedaż przez wartość

/NS_cpn/

Moduł rozszerzający funkcjonalność Subiekta 4 MEGA podczas wypisywania dokumentu sprzedaży, stworzony za myślą o stacjach benzynowych. Umożliwia sprzedaż towaru przez wartość (standardowo możliwa jest wyłącznie sprzedaż przez ilość). Klawisz F11 otwiera okienko dialogowe, w którym podajemy wartość danej pozycji. Możliwe jest również podanie rabatu kwotowego (wartość domyślną możemy zdefiniować w kartotece towarowej). Klawisz F12 zawiera podobną funkcjonalność, z tą różnicą, że nie jest możliwe przyznanie rabatu.

 

 

Cena rozszerzenia: 350 zł

 

 

Zbiorcze zestawienie sprzedanych towarów

/NS_cpn2/

Zestawienie pokazuje zbiorczo sprzedaż towarów w danym okresie – ilościowo i wartościowo.

Możliwe jest zawężenie przetwarzania do wybranego typu dokumentów, formy płatności, grupy towarowej (wszystkie, paliwa, pozostałe – zestawienie pisane dla stacji paliw, możliwa jest modyfikacja). Uwzględnione mogą być pozycje z rabatem, bez rabatu lub wszystkie. Dodatkowo można wybrać grupę towarową ‘paliwa’, pozostałe.

 

 

Cena zestawienia: 150 zł

 

 

Wydruk etykiet na drukarce DATAMAX E-4203

/NS_etyk/

Moduł umożliwia wydruk etykiet na specjalnej drukarce. Program może obsłużyć dowolną liczbę wzorców wydruku etykiet. Konfiguracja wyglądu następuje poprzez tekstowe pliki konfiguracyjne.

Etykiety mogą zawierać dowolne informacje z kartotek towarowych, w szczególności graficzne kody kreskowe. Przy zakupie tego rozszerzenia zapewniamy w cenie wykonanie dwóch etykiet wg Państwa projektu.

Moduł pozwala na wydruk dowolnych etykiet towarowych (wybór z listy wraz z podaniem ilości kopii), jak również wydruk etykiet towarów znajdujących się na wybranym dokumencie zakupu (ilość zgodna z dokumentem).

 

Cena modułu: 1300 zł

 

 

 

 

Eksport dokumentów BW do systemów HomeCash / MultiCash i innych

/NS_hc/

Zestawienie pozwala w bardzo szybki sposób wyeksportować utworzone wcześniej dokumenty BW (Bank Wyda) do systemu typu home banking (przetestowane z HomeCash i MultiCash).

Wystarczy zaznaczyć dowolną ilość dokumentów BW, potwierdzić dane do poszczególnych przelewów (patrz zdjęcie) – a wszystkie informacje zostaną przesłane do pliku tekstowego zgodnego ze standardem Elixir-0.

 

Cena modułu: 350 zł

 

 

 

 

Marża na dokumentach i towarach

/NS_mar/

Zestawienie pozwala analizować dokumenty sprzedaży pod kątem marży (lub narzutu). W szybki sposób możemy zorientować się, co zostało sprzedane poniżej kosztów lub z minimalnym zyskiem. Poprzez określenie marży maksymalnej – ograniczamy wynik tylko do dokumentów, na których osiągnęliśmy marżę poniżej danej wartości. Analiza dotyczy wybranego okresu.

Zestawienie potrafi również analizować pozycje dokumentów, pokazując zysk na poszczególnych towarach.

 

Cena: 190 zł

 

 

 

Marża na dokumentach wybranej kategorii rozliczonych w zadanym okresie

/NS_mfk/

Zestawienie pokazuje zysk i marżę na fakturach vat wybranej kategorii. Analizowane są wyłącznie dokumenty rozliczone w całości w zadanym okresie. Zestawienie może służyć do rozliczania akwizytorów z rzeczywistych zysków, które faktycznie wpłynęły do firmy w analizowanym okresie.

 

 

Cena 180 zł

 

 

Towary poniżej stanu minimalnego

/NS_min, NS_min2/

Zestawienie analizuje towary ze stanami magazynowymi mniejszymi niż stany minimalne zdefiniowane w kartotece towarowej. Istnieje możliwość zawężenia analizy do konkretnych grup towarowych lub towarów, których kod/nazwa spełnia podane warunki (np. zaczyna się od 1). Przygotowany w ten sposób wydruk jest nieocenioną pomocą przy tworzeniu zamówienia.

 

 

 

Cena 160 zł

 

 

 

Marża według wybranych typów dokumentów sprzedaży z podziałem na dni

/NS_mwd/

Zestawienie pozwalające na analizę marży/narzutu w wybranym okresie czasu na wybranych typach dokumentów sprzedaży np. paragon, faktura VAT. Wydruk pokazuje poszczególne dokumenty pogrupowane wg dni (wraz z wartością netto dokumentów, kosztem., zyskiem dziennym i średnią marżą).

 

 

 

 

 

 

Cena 150 zł

 

Wyszukiwanie firm po numerze analityki dostawcy/odbiorcy

/NS_nran/

Dodatek pozwalający na przegląd numerów analityki dostawców i odbiorców w systemie Subiekt4 (normalnie nie ma takiej możliwości). Numery te przechowywane są w bazie firmy.dbf, korzysta z nich program Rewizor.

Cena: 90 zł

 

 

Wydruk raportu zmiany na drukarce POSNET DF-3001

/NS_posn/

Wydruk niefiskalnego raportu zmiany na drukarce POSNET DF-3001. Raport ten jest mniej znaną funkcją tej drukarki fiskalnej – przydatną do rozliczeń z kasjerami pracującymi na kilka zmian.

 

 

Zestawienie FZ/PZ w wybranych cenach sprzedaży z symulacją zysków

/NS_pzd/

Moduł zestawia dokumenty FZ i PZ z zadanego okresu. Poza wartością netto, vatem i wartością brutto z oryginalnego dokumentu – pokazywane są te wartości wyliczane w oparciu o wybraną cenę i aktualny cennik. Wyliczany jest również zysk netto i marża pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży.

 

 

Cena: 150 zł

 

 

 

Zestawienie marży/narzutu na wybranych typach dokumentów w ujęciu dziennym

/NS_sdm/

 

Zestawienie marży lub narzutu z podziałem na dni. Analiza dotyczy wybranego okresu i wybranych typów dokumentów (np. paragon, faktura vat).

 

Cena: 100 zł

 

 

 

 

Eksport pozycji FS/WZ do systemu Społem

/NS_spol/

 

Moduł przydatny dla dostawców sklepów Społem. Pozwala wyeksportować pozycje wybranych ręcznie dokumentów do pliku tekstowego. Plik ten może być zaimportowany w systemie informatycznym odbiorcy.

 

 

Cena: 280 zł

 

 

 

 

Analiza rotacji towaru – wspomaganie tworzenia zamówień

/NS_tg/

Zestawienie wspomagające decyzje przy zamawianiu towarów, Analizuje rotację towaru i wylicza ile powinno być towaru na magazynie na zadany okres.

Przykład:

Analizujemy okres 3 miesięcy podając zakres dat: 2002-01-01 - 2002-03-31 tj. 90 dni, czyli 12,86 tygodnia.

Sprzedaż badanego towaru wyniosła w tym okresie 227 sztuk. Oznacza to, że średnio towar schodził w ilości 17,65 na tydzień (program nie zaokrągla wartości). Jeśli przy uruchamianiu modułu podaliśmy wartości Rotacja MIN = 3 a Rotacja MAX = 5 , to wskaźniki Rmin i Rmax będą wynosić: 3*sprzedaż/tyg=52,96 oraz 5*sprzed/tyg = 88,27. Ponieważ aktualny stan magazynu (M = 3 szt) jest mniejszy od Rmin, należy zamówić 85 sztuk towaru (Z=Rmax-M). W przypadku gdy towar ma stan większy od Rmin, nie jest on zamawiany.

Towary do analizy można wybierać z grup (jednej lub wielu), po fragmencie kodu, pasujące do wzorca itd.

Jeśli w magazynach są towary nietypowe wpisując w drugiej linii uwag "x" towar nie będzie brał udziału w analizie. Zestawienie można wydrukować lub zapisać w dbf i dalej pracować w np.: excel-u

Cena: 280 zł

 

 

 

 

Grupy rabatowe firm połączone z rabatami na grupy towarowe

/NS_tg2/

Moduł rozszerzający możliwości edycyjne podczas wypisywania dokumentu sprzedaży. Pozwala po naciśnięciu jednego klawisza (na zawartości Faktury VAT) przypisać rabaty do poszczególnych pozycji.

Rabat określany jest na podstawie zewnętrznej tabeli (rabaty.dbf). Edycję tej tabeli można przeprowadzić np. programem Excel:

Każdy kontrahent może mieć przypisaną grupę towarową (w przykładzie A, B, C itd.). Przypisanie następuje poprzez wpisanie nazwy grupy w polu telex kartoteki danej firmy. Jeśli więc kontrahent ma przypisaną grupę towarową D, a towar należy do grupy AB – na danej pozycji dokumenty zostanie dodany rabat 3%.

Możliwe jest również ręczne podanie grupy rabatowej klienta, wybranie grupy innego klienta, czy wreszcie wybór grupy z listy. Moduł pokazuje również jak zmieniła się wartość dokumentu po nadaniu rabatów.

 

 

Cena: 500 zł

 

 

Rozszerzone możliwości tabeli towarów

/NS_twop/

Tabela towarów dostępna jest w wielu miejscach programu. Możemy ją wyświetlić wchodząc w menu Kartoteki/towary/tabela,. częściej jednak korzystamy z niej podczas wypisywania dokumentu zakupu lub sprzedaży. W standardowej wersji programu Subiekt 4, tabela ta nie ma wielu możliwości. Nasz moduł dodaje całkowicie nową funkcjonalność. Poszczególne funkcje wywołujemy klawiszami:

Szybki podgląd informacji zawartych w kartotece danego towaru. Możemy zobaczyć: ostatnią cenę zakupu netto i brutto, wszystkie ceny sprzedaży, grupę towarową, jednostkę miary, stawkę VATu i uwagi o towarze.

Ruch aktualnie podświetlonego towaru. W szybki sposób możemy się zorientować jak dany towar krążył po magazynie, za ile był ostatnio kupowany i sprzedawany. Możemy również wyświetlić poszczególne dokumenty, na których figuruje analizowany towar.

Ruch towaru ograniczony tylko do dokumentów zakupu. Sprawdzenie za ile kupowany był poprzednio dany towar zajmuje teraz tylko chwilkę ! Funkcja jest bardzo pomocna w chwili wypisywania zamówienia lub faktury zakupu.

Stan magazynu wg FIFO/LIFO. Funkcja pokazuje stan towaru na aktualnym magazynie w rozbiciu na niewyczerpane dostawy. Dodatkowo wyliczana jest średnia ważona cena jednostkowa zakupu. Informacje te nie są dostępne w programie Subiekt w żadnym innym miejscu !

 

 

 

 

 

 

Cena: 350 zł

 

 

Wezwanie do zapłaty

/NS_wez/

Zestawienie pozwala sporządzić w prosty sposób wezwanie do zapłaty. Wybieramy kontrahenta, z wyświetlonych dokumentów sprzedażowych posortowanych od najbardziej przeterminowanych wybieramy dokumenty, które mają być ujęte na wydruku. Potwierdzamy F5 i wydruk gotowy.

Treść wezwania zdefiniowana jest w plikach tekstowych.

Cena: 150 zł

 

 

 

 

Zbiorcza WZ-tka dla magazyniera

/NS_zbwz/

 

Zestawienie generuje zbiorczy dokument WZ pomocny magazynierowi w wydaniu towarów. Analizowane są wybrane typy dokumentów wydania/sprzedaży w zadanym okresie. Następnie wybieramy jedno lub więcej miast odbiorców – pozwala to na oddzielenie sprzedaży do różnych rejonów kraju i ułatwia załadunek samochodów dostawczych. Po zatwierdzeniu wszystkich wyborów, otrzymujemy wydruk.

 

Cena: 180 zł

podane ceny są cenami netto