• Auto Kategorie
    Auto Kategorie
  • Ekran główny - zmiana kategorii
    Ekran główny - zmiana kategorii
  • Ekran główny - zmiana pola własnego
    Ekran główny - zmiana pola własnego

Auto Kategorie Dokumentów +Pola Własne

Program Auto Kategorie, służy do hurtowej zmiany kategorii dokumentów w zależności od podanych warunków.

Zmiana kategorii może pomóc w rozdzieleniu różnych dokumentów - np. filtrację na liście faktur wg kategorii

jak również na odmienny sposób importu takich dokumentów w programie księgowym (Rewizor GT).

 

Program potrafi również wykonywać zmianę wartości pól własnych rozszerzonych na dokumentach.

Aktualnie obsługiwane są dokumenty obrotowe i magazynowe.

 

 

Program operuje na zbiorze danych, pobranych za pomocą podstawionego zapytania SQLowego.

 

Zapytanie może zawierać w sobie również parametry - aktualną listę parametrów można zobaczyć klikając na przycisk Podgląd Parametrów. Parametry to zakres dat i wybrane magazyny)

 

Program, dla każdego rekordu ze zbioru danych wykonuje test - sprawdza warunek i jeśłi ten jest spełniony - wykonywana jest odpowiednia dla tego warunku akcja.

Warunki i akcje zapisujemy w centralnym polu tekstowym w formacie:

 

waunek1

akcja1

warunek2

akcja2

.

.

warunekN

akcjaN

 

Autor programu pomaga w przygotowaniu odpowiednich zapytań, warunków i akcji (bezpłatnie lub odpłatnie - co zależy od stopnia komplikacji).

Program może być również rozbudowywane na życzenie klientów.

 


Przykłady zastosowań

 

 

ZMIANA KATEGORII

 

Patrz Ekran nr 2 (ekran główny - zmiana kategorii)

 

Zadanie: Zmiana kategorii faktur sprzedaży na kategorię DETAL w przypadku gdy kontrahent ma niewypełnione pole NIP.

 

 

Użyte zapytanie SQL:

 

select * from dok__Dokument

where dok_Typ in (2)

and dok_DataWyst >= GETDATE() - 10

and dok_magId in (@mg_idy_p@)


Zapytanie pobiera wszystkie faktury sprzedaży (dok_typ=2) z ostatnich 10 dni z wybranego magazynu (magazyn wskazany na głównym ekranie aplikacji).

 

 

Dla każdego dokumentu sprawdzany jest sprawdzenie czy nip jest pusty:

Alltrim(adrh_nip) = ""

 

W przypadku spełnienia warunku wykonywana jest akcja:

dokument_kategoria(dok_id, dok_KatId, "detal")

 

Funkcja dokument_kategoria jest podstawową funkcją niniejszego programu do zmiany kategorii dokumentu.

Parametry funkcji:

-  dok_id - id dokumentu,

-  dok_KatId - aktualna kategoria dokumentu (konkretnie identyfikator tej kategorii)

- "detal" - nazwa nowej kategorii w postaci tekstowej

 

Parametry 1 i 2 przekazujemy dokładnie w takiej formie (dok_id i dok_KatId są w zbiorze danych pobranych przekazanym zapytaniem SQL).

 

Funkcja nadaje nową kategorię tylko wtedy, gdy ta różni się od aktualnej (ze względu na wydajność i optymalizację pracy).

 


ZMIANA WARTOŚCI POLA WŁASNEGO ROZSZERZONEGO

 

Patrz Ekran nr 3 (ekran główny - zmiana pola własnego)

 

Zadanie: Zmiana wartości pól własnych o nazwie marża i zysk - tak, aby wartości te odzwierciedlały marżę i zysk na fakturach sprzedaży. Zmiana ma dotyczyć dokumentów (faktur sprzedaży) z ostatnich 10 dni.

 

Użyte zapytanie SQL:

 

select * from dok__Dokument

where dok_Typ in (2)

and dok_DataWyst >= GETDATE() - 10

and dok_magId in (@mg_idy_p@)Zapytanie pobiera wszystkie faktury sprzedaży (dok_typ=2) z ostatnich 10 dni z wybranego magazynu (magazyn wskazany na głównym ekranie aplikacji).

 

Dla każdego dokumentu wykonywane są dwa sprawdzania i akcje:

 

1=1

dokument_pole_wlasne(dok_id, dok_NrPelny, "zysk", dok_WartNetto - dok_WartMag, ll)

1=1

dokument_pole_wlasne(dok_id, dok_NrPelny, "marża", nf_mar(dok_WartMag, dok_WartNetto, 1), ll)


Test w postaci 1=1 jest ZAWSZE spełniony, więc dla każdego dokumentu ZAWSZE wykonywana jest akcja.

 

Pierwsza z akcji to:

 

dokument_pole_wlasne(dok_id, dok_NrPelny, "zysk", dok_WartNetto - dok_WartMag, ll)

 

Funkcja dokument_pole_wlasne służy do przypisywania wartości pola własnego.

 

Parametry funkcji:

- dok_id  - identyfikator dokumentu

- dok_NrPelny - numer pełny dokumentu (to dla potrzeb logowania danych o dokonanych zmianach)

- "zysk" - nazwa pola własnego rozszerzonego

- dok_WartNetto - dok_WartMag - ten parametr to nowa wartość pola - w tym przypadku jest to różnica wartości netto i wartości magazynowej (kosztu) dokumentu, czyli Zysk

- ll - podwójna litera L - referencja do kontrolki podglądu zdarzeń - co pozwoli funkcji na bieżąco wypisywać informacje o dokonywanych zmianach (ten parametr na leży po prostu tak przekazać i tyle)

 

 

Druga akcja to:

 

dokument_pole_wlasne(dok_id, dok_NrPelny, "marża", nf_mar(dok_WartMag, dok_WartNetto, 1), ll)

 

Tym razem w polu własnym o nazwie "marża"  zapisywana jest marża procentowa - tutaj użyta jest wbudowana funkcja nf_mar, która przyjmuje 3 parametry (wartość sprzedaży, koszt, typ działania 1- marża lub 2 - narzut).

 

 

Nadawanie wartości polom własnych rozszerzonym wymaga posiadania jednego z Plusów dla Insert GT oraz Sfery dla Subiekta GT.

 


Dodatkowe informacje.

 

Typy dokumentów:

1-FZ,2-FS,3-RZ,4-RS,5-KFZ,6-KFS,9-MM,10-PZ,11-WZ,12-PW,13-RW,14-ZW,15-ZD,16-ZK,21-PA,29-IW,35-ZPZ,36-ZWZ,51-TS,62-FM

 

Proszę pamiętać, że program wymaga podstawowej wiedzy na temat zapytań SQL i minimalnych umiejętności programistycznych, dlatego też wraz z zakupem programu otrzymacie Państwo pomoc w jego ustawieniu tak,

aby spełniał postawione przed nim zadania.

 


 

 

Praca w trybie automatycznym

 

Program pracuje w trybie interaktywnym lub w trybie automatycznym.

Tryb automatyczny polega na uruchomieniu programu z parametrem auto:

 

auto_kategorie.exe auto

 

Tak wywołany program, uruchomi się z ostatnio ustawionymi parametrami (na danym stanowisku dla danego użytkownika), wykona eksport i zakończy pracę.

 

Możliwe jest również uruchomienie w trybie automatycznym ze wskazaniem, z jakiego pliku XML mają być pobrane ustawienia (podczas interaktywnej pracy programu, stan wszystkich kontrolek na formularzu np. nazwa pliku z zapytaniem sql, wybór magazynów oraz warunków i akcji - może być zapisany / wczytany ze wskazanego pliku XML).

Wywołanie:

 

auto_kategorie.exe "auto=ustawienia1.xml"

 

Operacje wykonywane w trybie automatycznym (oraz interaktywnym) widoczne są w okienku Podgląd Zdarzeń oraz zapisywane do pliku tekstowego w podkatalogu LOG.

 

 

 

Cena programu: 490 zł netto

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja: 1.2

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc